Dzisiaj jest czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
Aktualności :: O nas :: Sprawozdania :: Statut :: Kontakt :: Linki

WZÓR UMOWY DAROWIZNY PIENIĘŻNEJ

zawarta w ...... w dniu ...... 20……. r. w ……,
pomiędzy Darczyńcą: ......, z siedzibą w ...... przy ul. ......, reprezentowaną przez: ...... – prezesa zarządu ......,
 
a
 
Obdarowanym: Społeczny Fundusz Stypendialny, nr KRS000239089, z siedzibą w Warszawie przy ul. Landwarowskiej 8, reprezentowanym przez: Włodzimierza Taboryskiego – Fundatora.
 
§ 1
Darczyńca przekazuje na rzecz Obdarowanegodarowiznę w wysokości ………. zł (słownie: ……….) przeznaczoną na realizację programu ZAGUBIENI-ODNALEZIENI w ramach Festiwalu Na Rzecz Edukacji oraz pomocy Na Rzecz Powodzian, co jest zgodne z celami statutowymi Obdarowanego.
 
§ 2
Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje i przeznacza ją na cel określony w § 1 niniejszej umowy, w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
 
§ 3
Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi przelewem bankowym na konto Społeczny Fundusz Stypendialny, PKO BP S.A. 82 1020 1026 0000 1702 0102 9834, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
 
§ 4
Na życzenie Darczyńcy Obdarowany przedłoży Darczyńcy udokumentowane pisemne sprawozdania ze sposobu wykorzystania kwoty darowizny przez Obdarowanego nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia 1. Pikniku Absolwentów.
 
§ 5
1.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem ich bezskuteczności.
2.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
 
 
Darczyńca                                                                   Obdarowany
Powered By RiseNet CMS © 2024
Replica Uhren Deutschland kopior klockor rolex replica replica taschen omega replica omega replica zapatos Golden Goose replica rolex replica