Dzisiaj jest poniedziałek, 22 lipca 2024 r.
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
Aktualności :: O nas :: Sprawozdania :: Statut :: Kontakt :: Linki

 

Wzór umowy darowizny rzeczy / usługi
zawarta w ......, w dniu ........ 20…. r. w ......,
pomiędzy: Darczyńcą – ......, zamieszkałym w ......, legitymującym się dowodem osobistym nr ........
 
a
 
Obdarowanym: Społeczny Fundusz Stypendialny, nr KRS000239089, z siedzibą w Warszawie przy ul. Landwarowskiej 8, reprezentowanym przez: Włodzimierza Taboryskiego – Fundatora.
 
§ 1
1. Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem rzeczy stanowiącej przedmiot darowizny. Przedmiotem darowizny jest (należy szczegółowo opisać co przekazuje) ......
2. Darczyńca oświadcza, iż jest wykonawcą usługi stanowiącej przedmiot darowizny. Przedmiotem darowizny jest (należy szczegółowo opisać rodzaj usługi) ......
 
§ 2
Darczyńca przekazuje bezpłatnie Obdarowanemu na własność opisany w §1 przedmiot/usługę, a Obdarowany oświadcza, że darowiznę tę przyjmuje.
 
§ 3
Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę w wysokości ...... zł (słownie ...... zł).
 
§ 4
Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.
 
§ 5
Wydanie darowizny nastąpi w momencie podpisania umowy.
 
§ 6
1.      Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem ich bezskuteczności.
2.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 
Darczyńca                                                                              Obdarowany
 
 
 
Powered By RiseNet CMS © 2024
Replica Uhren Deutschland kopior klockor rolex replica replica taschen omega replica omega replica zapatos Golden Goose replica rolex replica