Dzisiaj jest wtorek, 23 lipca 2019 r.
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
Aktualności :: O nas :: Sprawozdania :: Statut :: Kontakt :: Linki

Regulamin

przyznawania stypendium ROZWINĄĆ SKRZYDŁA
§ 1. Stypendium edukacyjne „Rozwinąć Skrzydła” przyznawane jest przez Społeczny Fundusz Stypendialny (zwany dalej Fundusz).
1. Celem tego programu jest wspieranie rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów i słuchaczy.
2. Beneficjent stypendium musi wykazywać się uzdolnieniami w dowolnej dziedzinie. 
3. Stypendium przekazywane jest w formie rzeczowej lub finansowej przeznaczonej na zakup materiałów, podręczników, programów, kursów itp. potrzebnych do rozwijania wiedzy i umiejętności beneficjanta udokumentowanych rachunkiem lub fakturą.
a. Wartość stypendium dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 1000 zł.
b. Jeżeli organizatorzy, w okresie rekrutacji beneficjentów do stypendium, otrzymają od sponsorów prywatnych lub instytucjonalnych dodatkowe fundusze lub nagrody rzeczowe, to mogą je włączyć do puli nagród i wtedy – w szczególnych przypadkach – wartość stypendium może przekroczyć 1000 zł. Na życzenie sponsorów ich nazwiska i/lub dane ich firm znajdą się w materiałach informacyjnych programu.
§ 2. Stypendium może zostać przyznane:
1. uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży.  
3. uczestnikowi zajęć dla młodzieży realizowanych w szkołach, uczelniach, placówkach (oświatowych, kulturalnych, wychowawczych), w harcerstwie, organizacjach pozarządowych itp.,
4. i innym spełniającym kryteria z § 1, pkt. 1 i 2, i zakwalifikowanym przez Kapitułę Stypendium.
§ 3. Stypendium przyznaje się na wniosek:
1. opiekuna beneficjenta (rodziców, nauczyciela, dyrektora placówki, przedstawiciela organizacji itp.),
2. beneficjenta – o ile jest pełnoletni.
§ 4. Wniosek, według ustalonego wzoru (Załącznik 1) z udokumentowanymi osiągnięciami beneficjenta, należy przekazać za posrednictwem poczty, w dowolnym terminie na adres: Społeczny Fundusz Stypendialny ul. Landwarowska 8, 03-107 Warszawa, z dopiskiem Stypendium Rozwinąć Skrzydła.
§ 5. Stypendium przyznaje Kapituła Stypendium.
  1. W skład Kapituły wchodzą:
    1. Przewodniczący – wyznaczony przez Radę Funduszu,
    2. specjaliści dziedzin, na które wpłynęły wnioski o stypendium,
    3. jeden przedstawiciel Społecznego Funduszu Stypendialnego.
  2. Do zadań Kapituły należy:
a. każdy specjalista rozpatruje, opiniuje wszystkie wnioski ze swojej lub pokrewnej dziedziny i zgłasza Przewodniczącemu listę rankingową kandydatów do stypendium,
b. członkowie Kapituły mają prawo prosić składających wnioski o uzupełnienie informacji merytorycznych o beneficjencie,
c. Kapituła na posiedzeniu, w co najmniej trzyosobowym składzie, zatwierdza listy stypendystów zwykłą większością głosów; posiedzenia Kapituły są protokołowane.
d. od decyzji Kapituły nie ma odwołania.
§ 6. Przewodniczący Kapituły w ramach miesiąca od złożenia wniosku zawiadamia o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium bezpośrednio pełnoletniego beneficjenta a niepełnoletniego – poprzez opiekunów zgłaszających jego kandydaturę.
a. w zawiadomieniu o przyznaniu stypendium zawarta będzie informacja o wysokości stypendium jak też o proponowanej formie jego przekazania,
b. w trybie bezpośrednich uzgodnień ustalona zostanie forma przekazania stypendium,
c. stypendium powinno być przekazane w obustronnie uzgodnionym terminie,
d. Stypendysta otrzymuje dyplom stypendysty.
§ 7. Na stronie internetowej Społecznego Funduszu Stypendialnego (www.fundusz-stypendialny.pl i www.narzecz.edu.pl  zamieszczane będą listy Stypendystów z informacją o dziedzinie, w której się specjalizują i miejscowości z której pochodzą.
§ 8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz.883) wypełnienie i przesłanie formularza wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i otrzymywanie informacji związanych wyłącznie z realizacją zajęć czy udziałem w tym programie.
Warszawa, 30 grudnia 2012 rok
Powered By RiseNet CMS © 2019